Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Návštevný poriadok

 

Vážení návštevníci, vítame Vás v Hrádockom arboréte. Hrádocké arborétum je významným demonštračným objektom aklimatizácie domácich aj cudzokrajných  drevín. Na ploche 7 ha sa nachádza viac ako 800 taxónov rôznych druhov drevín z celého sveta. Pri návšteve hrádockého arboréta majte prosím na pamäti, že sa pohybujete na území so vzácnym zbierkovým fondom a prírodnými hodnotami. Preto vás žiadame  o dodržiavanie tohto návštevného poriadku a všeobecne platných právnych predpisov.

 1. Hrádocké arborétum je vyhlásené za chránený areál a kultúrnu pamiatku. Všetci návštevníci Hrádockého arboréta sú povinní dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a pamiatkového fondu:
  1. zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
  2. zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2009 Z.z.
 2. Otváracie hodiny:
  • Celý areál arboréta je návštevníkom prístupný denne v čase od 7:00 do 17:00 hod. v zimnom čase (od 1.11. do 30.3) a od 7:00 do 20:00 hod. v letnom čase (od 1.4. do 31.10).
  • Prechod po centrálnom chodníku spájajúcom ulice Jozefa Dekreta Matejovie a Komenského je možný v čase od 4:00 do 23:00
  • V čase od 23:00 do 4:00 hod je arborétum úplne uzatvorené.
  • Mimo otváracích hodín je pohyb v celom arboréte povolený len študentom SOŠLaD za účelom vzdelávania a zamestnancom školy. Iným návštevníkom je vstup v tomto čase povolený len v sprievode zamestnanca SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie. Správca arboréta má právo celý areál arboréta výnimočne uzatvoriť pre verejnosť ak to vyžaduje ich bezpečnosť.            
 3. Deťom do dovŕšenia siedmeho roku je vstup do arboréta prístupný len v sprievode dospelých osôb, ktoré plne zodpovedajú za ich činnosť.
 4. Organizované skupiny (školy, materské školy, iné inštitúcie a pod) sú povinné svoju organizovanú návštevu vyžadujúcu sprievodcu oznámiť správcovi arboréta (SOŠ lesníckej a drevárskej) minimálne 3 pracovné dni vopred. Správca arboréta im podľa možností určí kvalifikovaného sprievodcu. Správca má právo za služby sprievodcu požadovať odmenu. V súlade s Memorandom o spolupráci medzi ŽSK, SOŠLD a Mestom Liptovský Hrádok sú študenti hrádockých škôl od platieb oslobodení.
 5. Akékoľvek organizované podujatie v priestoroch arboréta musí byť vopred nahlásené správcovi, ktorý po konzultácii s príslušnými úradmi udeľuje súhlas alebo nesúhlas s jeho uskutočnením.
 6. V priestoroch Hrádockého arboréta je zakázané:
  1. organizovať akékoľvek verejné a súkromné podujatia bez súhlasu správcu arboréta,
  2. zbierať, ničiť, vykopávať a poškodzovať rastliny, kroviny a stromy (aj ich časti – listy, letorasty, semená, plody, zbierať huby a pod.),
  3. plašiť, chytať a  zabíjať živočíchy (vtáctvo, hmyz a pod.)
  4. vodiť a vypúšťať zvieratá (najmä psy, ovce kozy, dobytok),
  5. pohybovať sa mimo vyznačených asfaltových a štrkových chodníkov a vyznačených zón oddychu,
  6. vjazd všetkých motorových aj nemotorových vozidiel (vrátane bicyklov, kolobežiek, skejtbordov, lyží, sánok a pod.),
  7. fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky a tiež používať akékoľvek chemické látky,
  8. zakladať oheň,
  9. nahlas púšťať reprodukovanú hudbu, kričať, alebo iným spôsobom obťažovať ostatných návštevníkov,
  10. znečisťovať územie odpadkami, močením a výkalmi zvierat aj ľudí,
  11. vykonávať športovú a rekreačnú činnosti (napr. stanovanie, sánkovanie, lyžovanie, korčuľovanie, lezenie po stromoch, bicyklovanie, hranie sa detí mimo vyznačených zón a pod.),
  12. ničiť, poškodzovať a premiestňovať  zariadenie arboréta (stavby, mobiliár a pod.),
  13. vykonávať  akúkoľvek inú činnosti, ktorou by sa mohli poškodiť hodnoty tejto kultúrnej pamiatky a chráneného územia.
 1. Každý návštevník arboréta je povinný uposlúchnuť výzvu zamestnancov SOŠLaD a príslušníkov mestskej polície. Porušenie zákazov alebo nesplnenie povinností v záujme ochrany Arboréta sa postihuje podľa všeobecne záväzných predpisov.
 2. Výnimky z návštevného poriadku môže vo výnimočných prípadoch na základe písomnej žiadosti povoliť riaditeľ školy.

 

V Liptovskom Hrádku 27.mája 2020

Ing. Viliam Prukner, riaditeľ školy v.r.

 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust