Hrádocké arborétum

Študijná plocha SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Chránený areál, Kultúrna pamiatka

Lesnícky významné miesto

Základné informácie

Hrádocké arborétum je významným demonštračným objektom aklimatizácie cudokrajných drevín. Svojim zbierkovým fondom je zaradené medzi arboréta s najväčšou druhovou pestrosťou na Slovensku. Po inventarizíácií v roku 2019 sa v arboréte nachádzalo 746 rôznych taxónov drevín, čo ho radí medzi prvé štyri najväčšie arboréta na Slovensku. Ak však berieme do úvahy počet taxónov na 1 hektár, je Hrádocké arborétum s počtom 106 taxónov na hektár jedinečné nielen na Slovensku, ale v celéj Európe.

Hrádocké arborétum bolo na súčasnom mieste založené riaditeľom lesníckej školy v Liptovskom Hrádku Rudolfom Benköm v roku 1886. Arborétum je dodnes v správe SOŠ  lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku a plní najmä vzdelávacie úlohy. Arborétum sa nachádza v katastrálnom území mesta Liptovský Hrádok. Je na rozhraní klimatickej oblasti mierne teplej, podoblasti vlhkej, obvodu mierne teplého, vlhkého dolinového s chladnou, alebo studenou zimou. Rozkladá sa na ploche len 7,03 ha. Priemerná ročná teplota na území arboréta je 8,1°C a priemrný úhrn zrážok je 734.7 mm za rok. Maximálna teplota bola zaznamenaná 7,8.2013 na úrovni 36,6°C. Minamálnu teplozu zaznamenali 11.2.1929 na úrovni -38.0°C. Dĺžka trvania slnečného svitu bola zaznamenaná na úrovni 1535 hodín ročne. Priemerná dĺžka trvania snehovej pokrývky je 77 dní. Priemerný počet mrazivých dní  je 69. Priemerný počet letných dní je 19. Priemerná teplota vo vegetačnom období je 14,3°C.

Hrádocké arborétum je najvyššie položené arborétum v Európe. Jeho nadmorská výška je 646 m.n.m

Patrí medzi najstaršie arboréta na Slovensku.  Prvé založenie arboréta v blízkosti lesníckej školy sa datuje do roku 1796. Na súčasnom mieste sa začalo budovať od roku 1886.

Hrádocké arborétum je od 1.12.1982  chránená študijná plocha, ktorá slúži ako živý kabinet dendrológie pre študentov a zamestnancov lesníckej a drevárskej školy, vedeckých pracovníkov rôznych inštitúcí ako aj pre občanov mesta Liptovský Hrádok a návštevníkov z celého sveta.

Hrádocké arborétum je v zmysle zákona NR SR č. 49/2012 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vyhlásené dňa 23.3.1963 za kultúrnu pamiatku.

Hrádocké arborétum je v zmysle zákona  NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyhlásené od roku 1982 aj za chránený areál. Na celej ploche platí 4. stupeň ochrany prírody, v ktorom platia v súlade so zákonom rôzne zákazy a nariadenia.

Hrádocké arborétum bolo 12.10. 2009 pod gesciou Lesov SR š.p. Banská Bystrica vyhlásené za Významné lesnícke miesto .

Hrádocké arborétum SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku sa stalo v roku 2015 členom Združenia botanických záhrad a arborét Slovenska a tak dosiahlo aj zastúpenie vo svetovej organizácii BGCI-Botanic Gardens Conservation International.

Hrádocké arborétum je člemom skupiny INDEX SEMINUM. Ide skupinu arborét a botanických záhrad, ktoré si navzájom vymieňajú semená domácich a cuzokrajných drevín za účelom ich ďalšieho pestovania.

 

 

Partneri a sponzori

ŽSK
SOŠLD
Mesto LH
CSWeb
Národný trust